Regulamin Strefy Treningu Zdrowotnego Fabianowo

Regulamin Strefy Treningu Zdrowotnego Fabianowo

1. § DEFINICJE

1.1. Umowa Członkowska zwana jest dalej Umową.
1.2. Firma Wise Steps Rafał Czarciński, ul. Fabianowo 44, 60–005 Poznań, prowadząca centrum sportowo – rekreacyjne SPORT & BEAUTY Fabianowo, w tym Strefę Trening Zdrowotny Fabianowo w Poznaniu (60-002), przy ulicy Kowalewickej 14, zwana dalej Trening Zdrowotny Fabianowo, lub zamiennie zwana Centrum.
1.3. Każda osoba korzystająca z usług Trening Zdrowotny jest zwana dalej Klubowiczem.
1.4. Serwis Administratora – oprogramowanie informatyczne do obsługi klubowiczów.

2. § POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Trening Zdrowotny Fabianowo i wchodzi z dniem 01.01.2022
2.2. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z usług w Trening Zdrowotny Fabianowo jest podpisanie przez Klubowicza Umowy oraz terminowe wnoszenie ustalonych opłat.
2.3. Trening Zdrowotny Fabianowo świadczy usługi w zakresie utrzymania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia.
2.4. Z usług w Trening Zdrowotny Fabianowo mają prawo korzystać Klubowicze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. § CZŁONKOSTWO

3.1. Klubowiczem Treningu Zdrowotny Fabianowo może zostać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, Członkiem Treningu Zdrowotnego Fabianowo może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.
3.2. Klubowicz może korzystać z usług Treningu Zdrowotnego Fabianowo po zapoznaniu się z regulaminem i po zaakceptowaniu zawartych tam postanowień.
3.3. Klubowicz Treningu Zdrowotnego Fabianowo może korzystać z usług w godzinach otwarcia klubu (od poniedziałku – piątku: 7:00-22:00, sobota i niedziela: 08.00 – 20.00), na zasadach zależnych od rodzaju członkostwa określonego w sekcji “Szczegóły członkostwa” w umowie. Jednocześnie Centrum zastrzega sobie prawo do nieotwierania obiektu lub zmienienia godzin otwarcia, za uprzednim poinformowaniem, bez podania przyczyn.

4. § PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBOWICZÓW

4.1. Każdy Klubowicz zobowiązany jest do:

4.1.1. Zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.1.2. Noszenia na terenie Treningu Zdrowotnego Fabianowo zmiennego, czystego, krytego obuwia sportowego oraz trenowania w czystym stroju sportowym.
4.1.3. Zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Treningu Zdrowotnego Fabianowo
4.1.4. Przechowywania swoich rzeczy w szafkach tylko w czasie pobytu w 36minut Fabianowo. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione.
4.1.5. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Treningu Zdrowotnego Fabianowo w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klubowicz, który będzie korzystał z wyposażenia klubu w inny sposób niż opisany w tym punkcie, ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do 36minut Fabianowo.
4.1.6. Opuszczenia terenu Treningu Zdrowotnego Fabianowo najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
4.1.7. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Treningu Zdrowotnego Fabianowo, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.
4.1.8. Noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.
4.1.9. Poinformowania obsługi oraz trenera Treningu Zdrowotnego Fabianowo o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych problemach zdrowotnych mogących mieć znaczenie przy układaniu planu treningowego.
4.1.10. W przypadku występowania w/w sytuacji zdrowotnych do przedstawienia w Treningu Zdrowotnym Fabianowo oświadczenia lekarza zezwalającego Klubowiczowi na wykonywanie treningu (oświadczenie dołączone zostanie do formularza osobowego).
4.1.11. W przypadku utraty lub zniszczenia opaski, zawiadomienia Klubu Treningu Zdrowotnego Fabianowo o tym fakcie w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowej opaski nastąpi za opłatą wysokości 50 zł.

4.2. Klubowicz nie ma prawa do korzystania z usług Treningu Zdrowotnego Fabianowo w przypadku, gdy zalega z opłatą lub za zalega za inne płatności na rzecz Centrum.
4.3. Klubowicz oświadcza iż:

a) znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług Centrum, oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług.
b) jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanymi nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń, pozostającymi w sprzeczności z aktualnym stanem zdrowia i kondycja fizyczną.
c) korzysta z usług Centrum na własną odpowiedzialność.

4.4. Umowa nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. § RODZAJE CZŁONKOSTWA

5.1. Klient zainteresowany Członkostwem w Treningu Zdrowotnym Fabianowo zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania umowy członkowskiej, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin
5.2. Umowa w zależności od rodzaju wybranego członkostwa może zostać zawarta na okres:

5.2.1. Umowa bezterminowa, zawierana na czas nieokreślony na zasadach określonych szczegółowo w sekcji „Szczegóły członkostwa” w Umowie, zgodnie z aktualnym cennikiem na dzień dokonywania płatności.
5.2.2. Umowa terminowa 12 miesięcy, zawierana na czas określony na zasadach określonych szczegółowo w sekcji „Szczegóły członkostwa” w Umowie.

5.3. Wszystkie umowy upoważniają do trenowania w strefie Treningu Zdrowotnego Fabianowo, na zajęciach fitness oraz w siłowni Centrum w godzinach otwarcia.
5.4. Członkostwo w Treningu Zdrowotnym Fabianowo rozpoczyna się i kończy z dniem określonym w sekcji „Szczegóły członkostwa” w Umowie.

6. § OPŁATY

6.1. Klubowicz jest zobowiązany do terminowego regulowania swoich zobowiązań na rzecz Treningu Zdrowotnego Fabianowo, pierwszego dnia każdego miesiąca. Spóźnienie z płatnością do 10 dni zobowiązuje do dokonania dodatkowej opłaty administracyjnej wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Spóźnienie ponad 10 dni skutkować będzie uruchomieniem procedury windykacyjnej oraz koniecznością podniesienia dodatkowych opłat z tego tytułu.
6.2. Płatności dokonywane są w systemie płatności elektronicznej ESPAGO (cykliczne obciążenie karty), poprzez serwis Przelewy 24 lub kartą płatniczą/gotówką w recepcji Centrum.
6.3. Cykliczne obciążenie karty to sposób płatności polegający na obciążeniu karty bankowej Klienta przez bank Centrum pełną należną kwotą z tytułu obciążenia wynikającego z umowy w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym przez cały okres ważności umowy.
6.4. W każdym momencie klubowicz ma prawo do odwołania zgody obciążenia karty, jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.
6.5. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju członkostwa i jest określona w sekcji „Szczegóły członkostwa” w Umowie.
6.6. Klubowicz, może podpisać lub kontynuować Umowę na korzystanie ze strefy Treningu Zdrowotnego jeśli ma podpiętą opaskę do systemu Milon Care z wykupioną i ważną licencją na dostęp do systemów informatycznych. Podpięcie opaski jest niezbędne do wykonania treningu. Opłata licencyjna jest pobierana każdorazowo przy podpinaniu opaski do sytemu (pierwszym lub kolejnym jeśli opaska była odpięta).
6.7. Cennik z zakresem usług ustalany jest przez Trening Zdrowotny Fabianowo i może zostać zmieniony w każdym czasie.
Klubowicz posiadający aktualną umowę (na 12 miesięcy lub bezterminową) w przypadku niezaakceptowania podwyżki cen ma prawo do złożenia wypowiedzenia na warunkach określonych w Regulaminie przy zachowaniu w terminie wypowiedzenia cen przed podwyżką. Jeżeli Klubowicz nie złoży wypowiedzenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym został zmieniony cennik jest to równoznaczne z akceptacją cennika.
6.8. Trening Zdrowotny Fabianowo pobiera opłatę za wydanie opaski członkowskiej wysokości 50 zł. Opaska jest niezbywalna i nie podlega cesji.
6.9. Trening Zdrowotny Fabianowo pobiera z góry opłatę za podpięcie opaski do systemu Milon Care z wykupioną i ważną licencją na dostęp do systemów informatycznych w wysokości 100 zł. Dostęp do systemu jest niezbywalny i nie podlega cesji. Opłata jest jednorazowa na czas nieprzerwanego 1 roku członkostwa. W przypadku przedłużenia umowy naliczana zostanie kolejna opłata systemowa w wysokości 100 zł.
6.10. Opaska, o której mowa w pkt. 6.6 jest automatycznie odpinana od systemu w następujących przypadkach:

6.10.1. Klubowicz zalega powyżej 10 dni z płatnością za dowolną wymagalną opłatę określoną w sekcji „szczegóły członkostwa” (dot. opłat jednorazowych i cyklicznych)
6.10.2. Klubowicz nie przedłużył ostatniej umowy lub nie wykupił kolejnego członkostwa w okresie do 10 dni od daty zakończenia ostatniego członkostwa.

6.11. Opłata za ponowne podpięcie opaski do systemu jest określona w pkt. 6.9.
6.12. Trening Zdrowotny Fabianowo może wprowadzać akcje promocyjne, którymi może obejmować aktualnych i przyszłych Klubowiczów, na zasadach dobrowolnego, nieobowiązkowego uczestnictwa.

7. § ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ TRENING ZDROWOTNY FABIANOWO

7.1. Umowa może zostać rozwiązana przez Trening Zdrowotny Fabianowo w trybie natychmiastowym, jeżeli kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Treningu Zdrowotnego Fabianowo, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania lub wandalizmu. Klubowiczowi, któremu wypowiedziano umowę w tym trybie, nie przysługuje prawo zwrotu jakichkolwiek opłat za opłacony i niewykorzystany okres.
7.2. Umowa może zostać rozwiązana przez Trening Zdrowotny Fabianowo w trybie natychmiastowym, jeżeli Klubowicz użyczy swojej opaski innemu klubowiczowi lub osobie trzeciej w celu skorzystania z usług opłaconych przez Klubowicza, któremu klub wydał tę opaskę. Klubowiczowi, któremu wypowiedziano umowę w tym trybie, nie przysługuje prawo zwrotu jakichkolwiek opłat za opłacony i niewykorzystany okres.
7.3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Trening Zdrowotny Fabianowo w trybie natychmiastowym, jeżeli Klubowicz zalega z płatnościami: za opłatę za opaskę członkowską, za opłatę licencyjną za podpięcie opaski do systemu Milon Care lub jakąkolwiek inną należność wobec Centrum. Wszystkie opłaty i raty, których termin płatności zapadł przed dniem rozwiązania są wymagalne.
7.4. Klubowicz, który ma rozwiązaną Umowę, jest zobowiązany do uregulowania wszystkich wymaganych należności najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy (jest to termin wymagalności zobowiązań klubowicza).
7.5. Z ważnej przyczyny umowa może być rozwiązana bez okresu wypowiedzenia jednostronnie przez Trening Zdrowotny Fabianowo. W takim wypadku Trening Zdrowotny Fabianowo jest zobowiązany do zwrotu dokonanych opłat, proporcjonalnie do opłaconego okresu, którego klubowicz nie może wykorzystać z powodu rozwiązania umowy w niniejszym trybie.
7.6. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, za porozumieniem stron.

8. § ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUBOWICZA

8.1. Klubowicz może rozwiązać umowę po 3 miesiącach od jej podpisania na warunkach zależnych od rodzaju członkostwa:

8.1.1. Umowy bezterminowe, może rozwiązać umowę bez podania przyczyny w każdym czasie z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca rozliczeniowego. Okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.
8.1.2. Umowy terminowe, 12 miesięczne cechują się brakiem możliwości rozwiązania umowy.

8.2. Umowa została zawarta na czas określony. Klubowicz może rozwiązać Umowę z ważnej udokumentowanej przyczyny (np. z powodów zdrowotnych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług) z zachowaniem 1-mc okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca rozliczeniowego. . Okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.
8.3. Wypowiedzenie będzie skuteczne tylko i wyłącznie w przypadku zachowania formy pisemnej. Zachowanie formy pisemnej wymaga wysłania wypowiedzenia umowy na adres Trening Zdrowotny Fabianowo listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub złożenia pisemnego wypowiedzenia w recepcji Treningu Zdrowotnego Fabianowo.
8.4. Klubowicz, który rozwiązuje Umowę i zalega z płatnościami, jest zobowiązany do uregulowania wszystkich należności najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy (jest to termin wymagalności zobowiązań klubowicza).
8.5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, za porozumieniem stron.

9. § CESJA UMOWY

9.1. Klubowicz może zrobić cesję Umowy na inną osobę o ile nie posiada ona aktualnej umowy lub ważnego karnetu w TreninguZdrowotnym Fabianowo.
9.2. Cesja może zostać zrobiona tylko w przypadku kiedy Klubowicz w dniu podpisania cesji nie zalega z opłatą, za żaden okres rozliczeniowy lub za inne płatności na rzecz Treningu Zdrowotnego Fabianowo.
9.3. Nowa osoba, na którą będzie dokonywana cesja zobowiązana jest do zapłacenia w dniu podpisywania cesji na rzecz TreninguZdrowotnego Fabianowo opłaty za wydanie opaski oraz opłaty licencyjnej MILON CARE niezbędnych do wykonania treningu.
9.4. Spełnienie powyższych zwalnia Klubowicza z obowiązku uiszczenia pozostałych nierozliczonych opłat określonych w Umowie i zostaje scedowana na nowego Klubowicza.

10. § INNE POSTANOWIENIA

10.1. Trening Zdrowotny Fabianowo ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.
10.2. Trening Zdrowotny Fabianowo ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu z przyczyn niezależnych od Centrum, np.: w wyniku decyzji instytucji Rządowych. W takiej sytuacji wszystkie Umowy automatycznie zostaną wydłużone o czas obowiązującej w/w decyzji w zaokrągleniu do pełnego miesiąca.
10.3. W czasie nieświadczenia usług (sytuacji wymienionych w Paragrafie 10§ , punkt 10.1 i punkt 10.2 niniejszego regulaminu) Centrum nie pobiera płatności za raty umów.
10.4. Godziny otwarcia Centrum mogą ulegać zmianom, o których Klub poinformuje Klubowiczów możliwie szybko na Facebooku.
10.5. Trening Zdrowotny Fabianowo zapewnia swoim Klubowiczom opiekę i porady trenerów w dniach i godzinach ich pracy.
10.6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych Klubowicz przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć porady specjalisty. W takim wypadku Klubowicz może korzystać z Treningu Zdrowotnego Fabianowo po wcześniejszym dostarczeniu oświadczenia na piśmie o korzystaniu z obiektu na własną odpowiedzialność.
10.7. Na terenie Treningu Zdrowotnego Fabianowo zabronione jest spożywanie alkoholu oraz środków mających wpływ na krzepnięcie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta – blokerów oraz środków uspokajających.
10.8. Użyczanie opaski klubowej innemu Klubowiczowi oraz osobie trzeciej jest zabronione.
10.9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, postanowienie takie zostanie zastąpione przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, co nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
10.10. Trening Zdrowotny Fabianowo jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Klubowiczów, o czym każdorazowo ma obowiązek uprzedzić Klubowicza.
10.11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
10.12. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
10.13. Korespondencja wysyłana przez strony Umowy listem poleconym na adresy podane w niniejszej Umowie będzie uważana za doręczoną.

11. § ZAWIESZENIA

11.1. Przy podpisaniu umowy terminowej na okres 12 miesięcy istnieje możliwość zawieszenia umowy na czas nie dłuższy niż 1 miesiąc na 1 rok, liczony od daty zawarcia umowy. Zawieszenia można dokonać przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej. Zawieszenie nie zwalnia z obowiązku terminowej zapłaty. Ilość dni niewynikających z zawieszenia rozliczane jest po zakończeniu trwania umowy (jako dni do wykorzystania).
11.2. Przy podpisaniu umowy bezterminowej nie ma możliwości zawieszenia umowy.

SPORT & BEAUTY Fabianowo

ul. Kowalewicka 14
60-002 Poznań

Kontakt
+48 618 300 999
centrum@fabianowo.com.pl
Godziny otwarcia
PN-PT 7.00 - 23.00
SO-N 8.00 - 21.00