Regulamin SPORT&BEAUTY

Regulamin Centrum sportowo – rekreacyjne SPORT&BEAUTY Fabianowo

1. § DEFINICJE

1.1. CENTRUM – Centrum sportowo – rekreacyjne SPORT&BEAUTY Fabianowo
1.2. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Centrum SPORT&BEAUTY Fabianowo.
1.3. REZERWACJA STAŁA – usługa rezerwacji powtarzająca się każdym tygodniu danego sezonu, ze wskazaniem określonego dnia i godziny rezerwacji.
1.4. REZERWACJA JEDNORAZOWA – usługa jednorazowej rezerwacji dokonywana przez Usługobiorcę na bieżąco w trakcie trwania sezonu z maksymalnie 7 – dniowym wyprzedzeniem.
1.5. SEZON LETNI – obowiązuje od 01.05 – 30.09.
1.6. SEZON ZIMOWY – obowiązuje od 01.10 – 30.04.
1.7. UCZESTNIK – uczestnik Szkółki Tenisowej Fabianowo
1.8. SZKÓŁKA TENISOWA FABIANOWO – zajęcia tenisowe zorganizowane przez Centrum.

2. § POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Celem Regulaminu jest ustanowienie podstawowych zasad korzystania z usług na terenie Centrum. Zasady zawarte w poniższym regulaminie dotyczą wszystkich jej Usługobiorców
2.2. Podstawą korzystania z usług Centrum jest zapoznanie i stosowanie się do regulaminu Centrum, terminowe uiszczanie opłat oraz brak zaległości wynikających z Regulaminu i osobnych umów.
2.3. Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz 7.00-23.00, oraz w soboty, niedziele i Święta w godz. 8.00-21.00 Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Centrum. Usługobiorca ma prawo do korzystania z usług Centrum tylko i wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Centrum może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Centrum jest zaplanowane, Centrum powiadomi o tym Usługobiorców z 7-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Centrum, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat.
2.4. W przypadku obiektywnej niemożności świadczenia usług (warunki atmosferyczne, awarie, wyłączenia, przyczyny niezależne) Centrum ma prawo do odmówienia świadczenia usług za uprzednim poinformowaniem Usługobiorców posiadających w ten dzień rezerwacje.
2.5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych wysokoprocentowych, oraz alkoholowych niezakupionych w Centrum; wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających; przynoszenia do Centrum przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Centrum mogłoby utrudnić korzystanie z Centrum innym osobom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, ich życia oraz zdrowia; spożywania posiłków poza kawiarenką Centrum, a także wnoszenia kolorowych napojów, w szklanych , otwartych naczyniach; wprowadzania zwierząt na teren Centrum; działalności komercyjnej oraz akwizycyjnej bez uprzedniej zgody Zarządu Centrum.
2.6. Obsługa obiektu, bądź trener ma prawo zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie się Usługobiorców, jak również osób towarzyszących, oraz zastosować wobec nich odpowiednie sankcje wraz z odmówieniem dalszego korzystania z zarezerwowanej usługi, oraz usunięciem z obiektu.
2.7. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń obsługi Centrum lub trenerów.
2.8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są na jego terenie do posiadania kompletnego stroju sportowego, oraz obuwia na zmianę odpowiedniego przeznaczenia. Brak dostosowania się do niniejszego wymogu uprawnia obsługę Centrum do odmowy wpuszczenia Usługobiorcy na zarezerwowaną usługę, bez zwrotu kosztów za zarezerwowanie usługi.
2.9. Korzystać z Centrum mogą jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług Centrum.
2.10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Usługobiorcy wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie korzystania z usług Centrum. Usługobiorcy zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
2.11. Każdy Usługobiorca ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć oraz dbać o sprzęt, który zostaje mu powierzony w trakcie zajęć.
2.12. Za spowodowanie szkody przez Usługobiorcę konsekwencje prawne i finansowe ponosi Usługobiorca.
2.13. Dzieci oraz młodzież do lat 16 mogą przebywać w Centrum wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może korzystać z usług Centrum tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Opiekuna Prawnego. Umowy zawierane są wyłącznie z osobami pełnoletnimi.
2.14. Usługobiorcy korzystają z usług Centrum na własną odpowiedzialność i nie mogą pod adresem Centrum zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Centrum, chyba że zostały one spowodowane przez Centrum, bądź jego pracowników w sposób zawiniony. Jeżeli z usług Centrum korzysta Usługobiorca, bądź dziecko pod opieką dorosłego, które ze względów zdrowotnych nie powinny uczestniczyć w zajęciach sportowych, Centrum zwolnione jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody na Usługobiorcy, bądź dziecka pod opieką dorosłego, a korzystanie z usług odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Usługobiorcy, bądź prawnych opiekunów dziecka.
2.15. Centrum zastrzega sobie prawo wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie obiektu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Centrum wraz z wykorzystaniem wizerunku Usługobiorcy. W razie wykorzystania wizerunku Usługobiorcy w sposób naruszający jego prywatność, Usługobiorca proszony jest o zgłoszenie tego faktu w recepcji Centrum. W takim przypadku Centrum zobowiązuje się do usunięcia w możliwie najszybszym terminie zdjęcia. Wszystkie materiały marketingowe używane są wyłącznie w celach informacyjno – ofertowych. Wykorzystywanie materiałów Centrum przez osoby trzecie jest zabronione.
2.16. Instruktorzy oraz trenerzy prowadzący zajęcia na terenie muszą posiadać licencję trenerską lub zgodę kierownictwa Centrum. Prowadzenie zajęć bez takowej zgody skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług Centrum.
2.17. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć oraz filmowania bez pisemnej zgody Zarządu Centrum.
2.18. Centrum zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu obiektu. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych, a nagrania z monitoringu mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności Usługobiorców wykraczających swym zachowaniem poza przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu Centrum. Jednocześnie Centrum oświadcza, że monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych i godności Usługobiorców, a obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego wyraźnie upoważnione. Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
2.19. Szafki w szatniach Centrum zamykane są na klucz. Każdy usługobiorca zobowiązany jest oddać klucz po zakończeniu korzystania z usług Centrum. Za zagubienie kluczyka Centrum naliczy opłatę w wysokości 50zł.
2.20. Za mienie pozostawione na terenie Centrum, w tym w szafkach w szatni, Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
2.21. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w kawiarence Centrum i w miejscach do tego przeznaczonych.
2.22. Centrum udostępnia bezpłatnie miejsca postojowe jedynie Usługobiorcom Centrum.
2.23. Każdy Usługobiorca ma prawo:
a) do korzystania ze sprzętu mu powierzonego zgodnie z jego zastosowaniem,
b) do korzystania ze wszystkich promocji Centrum według ich regulaminu.
2.24. Oferta usług, karnetów oraz aktualny cennik dostępne są w recepcji Centrum i na stronie internetowej www.fabianowo.com.pl. Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu świadczonych usług w dowolnym czasie, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
2.25. Za opóźnienia w płatnościach Centrum naliczy ustawowe odsetki.

3. § TENIS, SQUASH I BADMINTON

3.1. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie pod numerem 61 8300 999, mailowo pod adresem centrum@fabianowo.com.pl lub w recepcji Centrum podając swoje dane osobowe oraz numer kontaktowy.
3.2. Odwołania rezerwacji (stałej lub jednorazowej) należy dokonać najpóźniej pełne 24h przed terminem rezerwacji niezależnie od terminu jej dokonania, osobiście, mailowo, bądź telefonicznie. W przypadku braku odwołania rezerwacji (stałej lub jednorazowej) lub odwołania w terminie krótszym niż wymagane 24h, klient ponosi 100 % kosztów danej usługi.
3.3. Koszt jaki ponosi usługobiorca jest opłatą za rezerwację, a nie za z niej skorzystanie.
3.4. Usługobiorca ma prawo do dokonania stałej rezerwacji (wykupienia karnetu). Wykupując karnet Usługobiorca jest zobowiązany do podpisania umowy oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
3.5. Usługobiorca, który wykupił karnet zobowiązuje się do przestrzegania gry w strefie czasowej jakiej karnet dotyczy.
3.6. Warunkiem dokonania stałej rezerwacji jest opłata z góry za cały miesiąc za wszystkie terminy do 7 dnia danego miesiąca gotówką lub kartą w recepcji Centrum. Jeżeli do końca miesiąca rozliczeniowego należności nie zostaną uregulowane usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia wszystkich zaległości w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie koszty windykacyjne będą obciążały Usługobiorcę.
3.7. Centrum Fabianowo zastrzega sobie prawo do skasowania stałej rezerwacji, w przypadku, gdy:
a) Usługobiorca nie stosuje się do regulaminu Centrum.
b) Usługobiorca permanentnie odwołuje swoją rezerwację maksymalnie dwukrotnie w miesiącu.
c) Usługobiorca zalega z płatnościami wynikającymi z regulaminu do 14 dnia bieżącego miesiąca rozliczeniowego.
3.8. Usługobiorca ma prawo do wykupienia stałej rezerwacji na cały sezon po ówczesnym zgłoszeniem owej chęci w recepcji Centrum. Zostanie wówczas stworzona oferta indywidualna przez Zarząd Centrum i przedstawiona Usługobiorcy. .
3.9. W przypadku rezerwacji stałej lub jednorazowej odrobienie terminu może nastąpić za terminowym jego odwołaniem (24h), w innym wypadku termin przepada, a Usługobiorca ponosi 100 % kosztów danej usługi.. Odrobić termin można w tej samej bądź tańszej strefie cenowej zakupionego pakietu do końca danego sezonu pod warunkiem posiadania aktywnego karnetu.
3.10. W przypadku odrobienia terminu z karnetu ilościowego w tańszej strefie cenowej Centrum nie zwraca różnicy kosztów.
3.11. Nie ma możliwości odrobienia terminu w droższej strefie cenowej niż zakupiony karnet.
3.12. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego i obuwia na zmianę z czystą podeszwą przystosowaną do gry na kortach o powierzchni dywanowej oraz czystych piłek.
3.13. Wejście na kort możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z obsługą recepcji.
3.14. Korzystający z kortów tenisowych są zobowiązani zamieść kort tenisowy po zakończeniu gry i opuścić go w takim czasie, aby kolejni gracze mogli zacząć grę punktualnie (obowiązują zegary na korcie).
3.15. Usługobiorca korzystający z kortu squasha zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego i obuwia, tj. z jasną, odpowiednią podeszwą (specjalistyczne obuwie z przeznaczaniem do gry w squasha).
3.16. Korzystający z kortów squasha zobowiązani są do opuszczenia go w takim czasie, aby kolejni gracze mogli rozpocząć grę punktualnie.

4. § FITNESS

4.1. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie pod numerem 61 8300 999, mailowo pod adresem centrum@fabianowo.com.pl lub w recepcji centrum podając swoje dane osobowe oraz numer kontaktowy.
4.2. Odwołania rezerwacji należy dokonać możliwie najwcześniej osobiście, mailowo, bądź telefonicznie. W przypadku braku odwołania rezerwacji trzykrotnie w miesiącu, zostanie naliczona dodatkowa opłata wysokości 25 zł.
4.3. Usługobiorca ma prawo do wykupienia karnetu zgodnie z obowiązującą ofertą Centrum.
4.4. Wykupując karnet Usługobiorca jest zobowiązany do podpisania umowy oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
4.5. Karnet uprawnia do uczestnictwa we wszystkich dostępnych w grafiku fitness zajęć.
4.6. Zajęcia fitness trwają 55 min.
4.7. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć za uprzednim poinformowaniem uczestników.
4.8. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach ma Usługobiorca, który dokonał rezerwacji.
4.9. Nowy Usługobiorca ma prawo do skorzystania z pierwszego darmowego wejścia na zajęcia.

5. § TRENINGI PERSONALNE I SIŁOWNIA

5.1. Centrum nie dokonuje rezerwacji treningów personalnych. Rezerwację treningu personalnego Usługobiorca dokonuje bezpośrednio ze swoim trenerem personalnym.
5.2. Usługobiorca ma prawo do rezerwacji salki treningu personalnego na wyłączność, zgodnie z obowiązującym cennikiem Centrum.
5.3. Usługobiorca zobowiązuje się do odkładania sprzętu w trakcie ćwiczeń na maty, nie powodując uszkodzenia parkietu, oraz odłożenie sprzętu na jego miejsce po zakończeniu korzystania ze sprzętu.
5.4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest utrzymać porządek w miejscu ćwiczeń oraz po skończonych ćwiczeniach zdezynfekować miejsca wspólne urządzeń (takie jak ławeczki, oparcia, kierownica rowerka itp.).
5.5. Usługobiorcy korzystają ze strefy Siłowej oraz Fitness na własną odpowiedzialność.
5.6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie oraz do jej przestrzegania.

6. § SZKÓŁKI TENISOWE

6.1. Zajęcia prowadzone są w grupach nie mniejszych niż 4 osoby i nie większych niż 8 osób. W przypadku mniejszej liczebności grupy Centrum zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania zobowiązując się jednocześnie do przedstawienia propozycji przyjęcia dzieci do innych grup ćwiczeniowych lub do zwrócenia kwoty pieniędzy za zajęcia opłacone, które się nie odbyły lub też nie odbędą z w/w powodu.
6.2. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania/przeniesienia zajęć za uprzednim poinformowaniem.
6.3. Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika ma obowiązek podania aktualnych danych osobowych oraz kontaktowych.
6.4. Płatność za zajęcia odbywa się zgodnie z aktualnym cennikem dostępnym na stronie internetowej www.fabianowo.com.pl.
6.5. Płatności za zajęcia należy dokonać gotówką, kartą lub przelewem najpóźniej na pierwszych zajęciach w miesiącu. Jeśli wpłata nie zostanie odnotowana w terminie Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w zajęciach, aż do momentu uregulowania zaległości.
6.6. Płatność przelewem należy uiścić na nr konta bankowego Raiffeisen Bank Polska S. A. PL05 1750 0012 0000 0000 1124 2022 (przy płatności przelewem potwierdzenie dokonania przelewu należy dostarczyć do recepcji Centrum na pierwszych zajęciach, bądź wysłać drogą elektroniczną maksymalnie w dzień pierwszych zajęć na adres e-mail: szkolka.tenisowa@fabianowo.com.pl)
6.7. Jeżeli zostanie przekroczony termin płatności Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika zobowiązany jest do uregulowania całej zaległości w najbliższym możliwym terminie bieżącego okresu rozliczeniowego (do końca miesiąca). Jeżeli do końca miesiąca rozliczeniowego należności nie zostaną uregulowane Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika zobowiązuje się do uiszczenia wszystkich zaległości w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie koszty windykacyjne będą obciążały Opiekuna Prawnego Uczestnika.
6.8. Nieobecność Uczestnika na zajęciach powinna być zgłoszona co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
6.9. W przypadku braku terminowego zgłoszenia nieobecności Uczestnika na zajęciach, nie będzie możliwości jej odrobienia.
6.10. Zajęcia, w których Uczestnik nie będzie brał udziału z powodu nieterminowego uiszczenia wpłat, nie podlegają możliwości odrobienia. Jednocześnie nie zwalnia to Opiekuna Prawnego Uczestnika od obowiązku opłacenia należności.
6.11. Istnieje możliwość odrobienia tylko i wyłącznie jednych zajęć z danego miesiąca rozliczeniowego, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia nieobecności.
6.12. Możliwość odrobienia nieobecności, jak i wszelkie działania dotyczące Szkółki Tenisowej Fabianowo, muszą być wcześniej ustalone z osobami do tego upoważnionymi z ramienia Centrum.
6.13. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
a) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć jak i na terenie całego Centrum
b) dbać o wypożyczony sprzęt
c) przestrzegać zasad fair play
d) informować prowadzącego o zamiarze opuszczenia zajęć
e) wykonywać polecenia prowadzącego.
6.14. Uczestnik ma prawo do:
a) aktywnego udziału we wszystkich, przeznaczonych dla Uczestników Szkółki Tenisowej Fabianowo, konkursach, turniejach organizowanych przez Centrum,
b) wykorzystywania wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz poleceniami trenera.
c) zapisów w pierwszej kolejności na letnie oraz zimowe półkolonie organizowane przez Centrum.
6.15. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę z czystą podeszwą. Brak dostosowania się do wymogu uprawnia personel Centrum do odmowy wpuszczenia Uczestnika na zajęcia w ramach Szkółki Tenisowej Fabianowo, bez zwrotu kosztów za nieskorzystanie z usługi.
6.16. W trakcie zajęć opiekunowie zobowiązani są do nie wchodzenia na kort.
6.17. Za spowodowane szkody przez Uczestnika zajęć w ramach Szkółki Tenisowej Fabianowo konsekwencje prawne oraz finansowe ponosi jego Opiekun Prawny.

7. § DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Centrum.
7.2. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez Centrum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją usług i umów korzystania z Centrum.
7.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych nie jest obligatoryjne.
7.5. Usługobiorcy przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania.

8. § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Korzystanie z usług jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Centrum.
8.2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem Centrum.
8.3. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Centrum o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. Pisma wysyłane na podane Centrum adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
8.4. Centrum jest uprawnione do wprowadzania zmiany niniejszego Regulamin oraz cennika Centrum.
8.5. Centrum zobowiązuje się do informowania Usługobiorcę o zmianach dotyczących usług świadczonych przez Centrum.
8.6. Zasady dotyczące stałych rezerwacji, karnetów na siłownię oraz karnetów na fitness, szkółek dla dorosłych, szkółek dla dzieci, uczestnictwa w półkoloniach oraz innych usług zorganizowanych w Centrum regulują osobne regulaminy i umowy dostępne w recepcji Centrum.
8.7. W zakresie nieuregulowanym umową i mniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.8. Jednocześnie strony umawiają się, iż wynikłe spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

SPORT & BEAUTY Fabianowo

ul. Kowalewicka 14
60-002 Poznań

Kontakt
+48 618 300 999
centrum@fabianowo.com.pl
Godziny otwarcia
PN-PT 7.00 - 23.00
SO-N 8.00 - 21.00